Ο Αναρχισμος μου

BBBB

Και θα δηλώσω αμέσως πως δε συμφωνώ καν με τον Martucci. Για παράδειγμα, εκεί που υποστηρίζει πως «αν υπάρχουν άτομα που πρέπει να συνεργαστούν με άλλους, για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, υπάρχουν επίσης και δυνατές ατομικότητες, που αρκούνται στον εαυτό τους, για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους».

Continue reading

THE TWO FACES OF SILENCE

VERTEZZ

Nothingness as Experience of oneself – Nothingness as Escape from oneself.

‘The ego, therefore, exists. But does it exist in the way it appears to me? No, because it appears to me in a way that involves the conformation of my senses and intellect, i.e. in a way that does not reflect reality in itself. My appearance is nothing but a sign, not a copy of reality.  The awareness of my ego is made by my appearance.
It makes me aware of an ego that is not my real ego.  Nevertheless this real ego reveals itself in flashes, as quite rarely and in an incomplete way, it bursts from the subterranean and dark abysses of the subconscious; and it gives me the vague and confused impression that I’m not what I seem to be but something mysterious and different. The real ego, the true ego, cannot be found but in the unconscious. And it is there that it is necessary to look for it, and understand it, as much as possible.’
Enzo Martinuci – NEMO ME IMPUNE LACESSIT

The Cell as a place – which I’d widely extend to all the redemptive and non redemptive Cells that noisily clutter close morals and all ethical behaviours – where the act of depersonalization is carried out (here too it would be the case to start a full debate on the possibility of the individual, as a whole in its fragmentation, to be able to be a nonsense and a personal contradiction).

Continue reading

KAOSA ÖVGÜ

KAOSA ÖVGÜ

DA “REZNOV”- SITO AFFINE NICHILISTA/INDIVIDUALISTA

 

Liberter komünizm, özellikle Latin ülkelerinde, “anarşist mkomünizm” olarak da bilinir. Aslında değildir. Aksine, bu iki kelime birbiriyle çelişkilir.
Komünizm, üretim araçlarının ve tüm materyal malların, kendisini toplumun tamamı ya da çoğunluğu olarak tanımlayan halk kitlesine ait olduğu bir toplumsal duruma işaret eder. Herkes hükmedenlerin karar verdiği ve herkesin uymak zorunda olduğu bir biçimde mallarından vazgeçer.

Continue reading

Ηρωική Άνοιξη

MARTUCCI 5

NICHILISTI CAMENTE

Στους νομάδες, τους αλήτες, τους εξεγερμένους…

Που είναι ο άνθρωπος αδέρφια μου, που είναι ο άνθρωπος που αναζητώ;
Που είναι ο γενναίος και ριψοκίνδυνος εξεγερμένος, που είναι ο ηρωικός πολεμιστής, γεμάτος με το όνειρο της ελευθερίας ή του μεγαλείου, όπως οι Αργοναύτες, εκείνος που με όρεξη παιχνιδιού αντιμετωπίζει την τιτάνια μάχη ενάντια στο σύμπαν, για την κατάκτηση μιας υψηλότερης, πιο όμορφης ζωής;

Continue reading

Μισός αναρχικός

MARTUCCI H

Ο μισοί αναρχικοί, οι εκπρόσωποι ενός συμβιβασμού μεταξύ του ατομικισμού και
του κολεκτιβισμού, μεταξύ του σοσιαλισμού και της αναρχίας. Η αναρχία τους
είναι η μη-αναρχία του Paolo Gille, η αναρχία της πειθαρχίας, της περιορισμένης
ελευθερίας του ατόμου, το οποίο δεν είναι πλέον υποδουλωμένο στο Κράτος
αλλά που πρέπει να υποδουλώσει τον εαυτό του στην Κοινωνία, ώστε να
ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του και που πρέπει να συμφωνεί με όλους.

Continue reading

I FIORI DELL’ADE

VERTEZZ

C’è chi scrive le proprie pagine di vita con il sangue,e chi invece,come dilettanteschi artritici si affannano nel tratto in firme sbiadite e tremolanti.

Continue reading

LE DUE FACCE DEL SILENZIO

VERTIX

IL NULLA COME ESPERIENZA DI SE – IL NULLA COME FUGA DA SE

“L’io, quindi, esiste. Ma esiste come appare a me?
No, perché mi appare nel modo che comporta la conformazione dei miei sensi e del mio intelletto, ossia in unmodo che non rispecchia la realtà in sé. La mia apparenza non è che un segno, non una copia della realtà.La coscienza del mio io è formata dalla mia apparenza. Essa mi rende consapevole di un io che non è il mio vero io. Pure questo vero io si rivela, raramente e incompletamente, a sprazzi, prorompendo dai sotterranei e tenebrosi abissi del subcosciente e dandomi l’impressione, vaga e confusa, che non sono quello che a me sembra, mabensì qualche cosa di misterioso e diverso. L’io vero, l’io reale, non si trova che nell’inconscio. Ed è lì che è necessario cercarlo e comprenderlo, per quanto è possibile.”
Enzo Martucci – NEMO ME IMPUNE LACESSIT

Continue reading

E IO NEGO!

MARTUCCI H

E IO Nego, IO Nego, IO Nego!

Continue reading

GLI INDIVIDUALISTI CHE SALVARONO MALATESTA

 

 

Nz

Premessa
[Redazione VEREIN VON EGOISTEN ED.]
L’Individuo è e rimane l’unica eccezione errante in un mondo popolato dal gregge della rassegnazione,del docile e remissivo mettere la “testa sotto la terra”.
Il Foglio Nichilista-Egotista “N FOR NIHILISM” ri-propone questo testo,non ponendo nessun nesso storicista,ma avanzando in un dibattito amorale nelle parole e nell’azione,e scava a fondo,all’Apice dell’Unico Martucci,che sfidò e distrusse i parametri della Santa anarchia e di Don Errico Malatesta e il suo gregge.

“Io criticavo Malatesta per l’atteggiamento, non troppo simpatico, assunto nei riguardi dei bombardieri del Diana. Infatti egli era stato arrestato qualche mese dopo di me, il 17 Ottobre 1920, come istigatore alla rivoluzione. In Italia si stava per scatenare rabbiosamente la reazione fascista, resa possibile dalla viltà dei socialisti che non avevano saputo fare le barricate;

Continue reading

L’ISTINTO GUIDA DELL’EGOTISTA

MARTUCCI 1

Nelle Sublimi parole del Martucci Possiamo leggere un Affermazione Egoisticamente Distruttiva del mondo delle leggi dell’uomo moderato e di chi scrive:“respira prima di parlare”.

Continue reading

Page 1 of 3
1 2 3